Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Regulamin

REGULAMIN serwisu FactorytTravel.pl

 


Z DNIA  1.02.2014 r.


 
§1

Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu FactoryTravel.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.factorytravel.pl.

Regulamin określa prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarejestrowanych Partnerów i Użytkowników Serwisu FactoryTravel.pl oraz sposoby rozliczeń z nimi, a także prawa, obowiązki i odpowiedzialność  Factory Travel. Sp. z o.o.  jako podmiotu  zarządzającego i prowadzącego Serwis  FactoryTravel.pl. Każdy potencjalny Partner i Użytkownik Serwisu FactoryTravel.pl z chwilą rejestracji jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Niniejszy Regulamin jest  dostępny pod adresem http://factorytravel.pl/regulamin


§2

Definicje

Serwis  FactoryTravel.pl - internetowy portal  umożliwiający prezentację, rezerwację oraz obsługę funkcjonalną, zgodną z zapisami niniejszego regulaminu, ofert szeroko rozumianych obiektów turystycznych. Właścicielem serwisu jest Factory Travel Sp. z o. o., firma z siedzibą w Warszawie, ul. Biały Kamień 8/4, zarejestrowana pod nr KRS 0000418875. W dalszej części zwany również Serwisem.

Partner – podmiot, który dokonał aktywacji swojego zasobu w Serwisie w dziale: „Strefa Fabryki”, jako Fabryka, Muzeum, Muzeum Fabryczne lub jako inny obiekt, dysponujący przygotowaną trasą turystyczną gotową do udostępnienia do zwiedzania.


Użytkownik  Serwisu  FactoryTravel.pl – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Serwisie  FactoryTravel.pl, zwana w dalszej części Regulaminu także Uczestnik.

Konto Użytkownika  - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu  FactoryTravel.pl, zwane w dalszej części Regulaminu także Konto.

Aktywacja – utworzenie Konta Partnera w Serwisie  FactoryTravel.pl poprzez dodanie zasobów Partnera do bazy Serwisu oraz potwierdzenie danych rejestrowych podmiotu.

Rejestracja – utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie  FactoryTravel.pl  oraz potwierdzenie adresu e-mailowego Użytkownika.

Kalendarz Rezerwacji  – kalendarz zawierający wolne i zamówione terminy miejsc  turystycznych w obiektach turystycznych, noclegowych itp., znajdujących się w bazie Serwisu.

Zamówienie – zamówienie miejsca na wizytę w wybranym obiekcie lub miejsce noclegowe, zamieszczonym w Serwisie FactoryTravel.pl, dokonane i opłacone przez Użytkownika.

Zamawiający – osoba składająca zamówienie miejsca na wycieczkę lub nocleg, zamieszczoną w Serwisie FactoryTravel.pl.

Zewnętrzny Kanał Płatności – akceptowana przez Serwis  FactoryTravel.pl metoda dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Zasady dokonywania płatności przy użyciu Zewnętrznego Kanału Płatności określa odpowiedni regulamin danego dostawcy, którym na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu jest firma: DotPay, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72,  30-552 Kraków.

 

§3

Warunki uczestnictwa w Serwisie FactoryTravel.pl

1.      Partnerem Serwisu – może zostać, każdy podmiot, który dokonał poprawnej aktywacji swojego zasobu w Serwisie (Fabryka, Muzeum, Muzeum Fabryczne oraz inny obiekt turystyczny lub noclegowy) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz dokonał stosownych opłat zgodnych z cennikiem dla wybranych przez siebie usług (lub pakietu usług), a także dostarczył do Serwisu  odpowiednich materiałów reklamowych, w standardzie i formatach wymaganych przez Serwis, gwarantujących prawidłową prezentacje obiektu w bazie Serwisu.

2.      Aktywacji Partnera, o którym mowa w punkcie 1, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Serwisie FactoryTravel.pl może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Aktywacją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Partnera. W celu Aktywacji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska oraz adresu, a także numeru NIP podmiotu.

3.      Uczestnikami Serwisu  FactoryTravel.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4.      Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, hasła oraz imienia i nazwiska. Dane dodatkowe tj. adres zameldowania muszą zostać uzupełnione w momencie rozpoczęcia korzystania z systemu tj. dokonywania rezerwacji.  

5.      Osoby fizyczne, korzystające z Serwisu FactoryTravel.pl, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, są zobowiązane podać również nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność gospodarczą, oraz numer NIP.

6.      Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w punkcie 3, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Serwisie FactoryTravel.pl może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska oraz adresu, a także numeru NIP podmiotu.

7.      Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w formularzu aktywacyjnym i/lub rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Aktywacji i/lub Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Aktywacji i/lub Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy odpowiednio: Partnerem lub Użytkownikiem, a Serwisem   FactoryTravel.pl, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu FactoryTravel.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

8.      Serwis  FactoryTravel.pl może uzależnić Aktywację oraz Rejestrację lub korzystanie z Serwisu FactoryTravel.pl  przez Partnera lub Użytkownika, od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w punktach wcześniejszych.

9.      W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Partnera lub Użytkownika danych, Serwis  FactoryTravel.pl może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

10.  W przypadku stwierdzenia podania przez Partnera lub Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Serwis  FactoryTravel.pl ma prawo:

- wezwać Użytkownika  do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,

- zablokować Konto Użytkownika  do wyjaśnienia sprawy,

- skasować Konto Użytkownika w trybie natychmiastowym.

11.  W wyniku prawidłowej Aktywacji i/lub Rejestracji Serwis  FactoryTravel.pl tworzy dla Partnera i Użytkownika  odpowiednie konto przypisane do jego adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Partner i Użytkownik uzyskują dostęp do swoich Kont po podaniu w Serwisie FactoryTravel.pl adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

12.  Konto Użytkownika zawiera dane Użytkownika Serwisu  FactoryTravel.pl  podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Użytkownik Serwisu  FactoryTravel.pl powinien niezwłocznie zaktualizować je korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu  FactoryTravel.pl

13.  Użytkownik  Serwis  FactoryTravel.pl w celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji Serwisu  FactoryTravel.pl musi dokonać pełnej aktywacji Konta.

14.  Użytkownik  Serwisu  FactoryTravel.pl  może posiadać tylko  jedno Konto.

15.  Użytkownikowi  Serwisu  FactoryTravel.pl  nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika  do działania w jego imieniu.

16.  Partner/Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

17.  Poszczególne usługi Serwisu  FactoryTravel.pl   mogą być dostępne dla każdego korzystającego z Serwisu, przy czym zakres tego dostępu zależy od rejestracji w Serwisie jako Użytkownik („Strefa Turysty”) lub Partner („Strefa Fabryki”).

18.  Operator zastrzega, iż niektóre usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu  FactoryTravel.pl  są odpłatne.

19.  Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu  FactoryTravel.pl  może być zmieniany przez Operatora, o czym Użytkownik zostanie poinformowany z zachowaniem 14 – dniowego terminu.

20.  Operatora może publikować w Serwisie informacje promocyjne i handlowe, banery, linki do innych stron, w tym stron internetowych Marek, Partnerów lub innych podmiotów, zgodnie ze swoim uznaniem.

 

§4

Warunki techniczne

1.      Właścicielem Serwisu  FactoryTravel.pl  jest Factory Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Biały Kamień 8/4.

2.      Niezbędne dla korzystania z Serwisu  FactoryTravel.pl  jest posiadanie przez Użytkownika Serwisu FactoryTravel.pl  urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, oraz kontem poczty e-mail.

3.      Do korzystania z Serwisu  FactoryTravel.pl niezbędne jest zastosowanie przeglądarek minimum: Internet Explorer 7 (zalecane IE8), Firefox 3, Opera 9 oraz Safari 3 skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Java Script, cookies oraz z wykorzystaniem połączenia SSL, oraz zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania Flash 10 lub nowszego.

4.      Nazwa Serwisu  FactoryTravel.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


§5

W związku z korzystaniem z Serwisu  FactoryTravel.pl każdy Partner i Użytkownik zobowiązany jest do:

1.      Przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

2.      Przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.

3.      Niewykorzystywania Serwisu  FactoryTravel.pl lub jakichkolwiek usług świadczonych w Serwisie FactoryTravel.pl,  bezpośrednio lub pośrednio, do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszających prawa osób trzecich.

4.      Nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu informatycznego Serwisu  FactoryTravel.pl lub systemów komputerowych osób trzecich.

5.      Zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi regulaminami dotyczącymi poszczególnych usług, o ile regulaminy takie są stosowane przez Serwis  FactoryTravel.pl.

6.      W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Serwisu  FactoryTravel.pl z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Partnera lub Użytkownika Serwisu  FactoryTravel.pl, w tym w związku z informacjami wprowadzonymi i prezentowanymi przez Partnera lub Użytkownika, w szczególności roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych innych osób, Partner lub Użytkownik Serwisu FactoryTravel.pl zobowiązuje się do naprawienia powstałych z tego tytułu szkód oraz poniesienia kosztów obrony Serwisu  FactoryTravel.pl.

Ponadto, w przypadku opisanym powyżej, Partner lub Użytkownik  Serwisu  FactoryTravel.pl jest zobowiązany do podjęcia na żądanie Serwisu  FactoryTravel.pl wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Serwisu  FactoryTravel.pl przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do procesu w miejsce Serwisu  FactoryTravel.pl, a gdyby nie było to możliwe, do przystąpienia do procesu po stronie Serwisu  FactoryTravel.pl.

7.      Partner oraz Użytkownik  Serwisu  FactoryTravel.pl wyraża zgodę na opatrywanie przez Serwis  FactoryTravel.pl lub innych Użytkowników  Serwisu  FactoryTravel.pl wprowadzonych przez niego informacji i wypowiedzi innymi wypowiedziami, w tym wszelkimi komentarzami, opiniami, ocenami, a także zamieszczanie przez Użytkowników  Serwisu  FactoryTravel.pl oraz inne podmioty odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych bezpośrednio do zamieszczonych przez niego wypowiedzi.

8.      Partner oraz Użytkownik Serwisu  FactoryTravel.pl  wyrażają zgodę na prezentowanie przez Serwis  FactoryTravel.pl w ramach Serwisu  FactoryTravel.pl wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych.

 

 

§6

Prawa do Materiałów.

1.    Udostępniając Materiały, Partner oświadcza, iż:

a)   posiada wszelkie prawa umożliwiające zgodne z prawem rozpowszechnianie Materiałów za pośrednictwem Serwisu oraz korzystanie z Materiałów przez Operatora w zakresie opisanym w ust. 2 poniżej;

b)   wyraża zgodę na oznaczenie Materiałów przez Operatora jako pochodzących od Partnera;

c)    w przypadku skierowania roszczeń przez osoby trzecie wynikających z rozpowszechniania, Partner zobowiązuje się zwolnić Operatora od odpowiedzialności w tym zakresie. Partner wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a ponadto zaspokoi roszczenia tych osób trzecich, a w razie ich zasądzenia od Operatora, zwróci Operatorowi wszelkie związane z tymi roszczeniami wydatki, opłaty, koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie związane z tym szkody.

2. Partner zamieszczając Materiały w Serwisie udziela Operatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na wykorzystywanie przez Operatora Materiałów na następujących polach eksploatacji:

a)      utrwalanie jakąkolwiek techniką;

b)      zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;

c)      wprowadzanie do obrotu;

d)      wprowadzanie do pamięci komputera,

e)      publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f)       publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, użyczanie, najem, nadawanie i reemitowanie.

3.    Operator jest również uprawniony do:

a)    dokonywania zmian w Materiałach (np. zmiana rozmiaru fotografii, skracanie tekstów i ich redakcja) celem dostosowania Materiałów do wymogów Serwisu.

b)    udostępniania Materiałów innym Użytkownikom z zastrzeżeniem, iż mogą być one wykorzystane przez Użytkowników do użytku prywatnego;

c)    wysyłania Materiałów jako elementów Newslettera;

d)    przeniesienia praw nabytych w związku z prowadzeniem Serwisu na osoby trzecie bez zgody Partner.

 

4. Użytkownik wyraża zgodę na aktualizowanie i zmianę publikowanych przez Serwis Materiałów.

 

§7

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym

1.       Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym zobowiązuje się do wprowadzenia oferty do Serwisu  FactoryTravel.pl oraz bieżącej aktualizacji tejże oferty, samodzielnie lub za pośrednictwem konsultanta z firmy Factory Travel. Wprowadzane informacje i zdjęcia muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

2.       Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym ma prawo wprowadzać do Serwisu  FactoryTravel.pl dowolną ilość objętych ofertą miejsc na wstęp do obiektów.

3.       Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym ponosi odpowiedzialność za wprowadzone w Serwisie  FactoryTravel.pl informacje dotyczące jego danych osobowych lub firmowych oraz szczegółów dotyczących oferowanych przez niego obiektów i atrakcji turystycznych.

4.       W przypadku nieprawdziwych lub nierzetelnych danych zawartych w ofercie, Serwis FactoryTravel.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpieniu od Umowy i zablokowania Konta Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym.

5.       Niezgodność w prezentowanej ofercie i dostępnych terminach może skutkować negatywnymi opiniami w systemie opiniowania.

6.       Miejsce wstępu do obiektu, prezentowane w ofercie Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym, umieszczone w Serwisie  FactoryTravel.pl i zaznaczone jako aktywne, musi być dostępne w oferowanym zakresie i czasie dla Zamawiających.

7.       Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat, jakie mogą wyniknąć po stronie Użytkownika  lub Serwisu  FactoryTravel.pl, jeśli miejsce wstępu, ustawione w Serwisie  FactoryTravel.pl jako aktywne, zostanie zamówione przez Zamawiającego i opłacone, a w rzeczywistości miejsce to będzie niedostępne.

8.       Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym ma prawo w dowolnym momencie do aktywowania lub dezaktywowania miejsc wstępu w Serwisie  FactoryTravel.pl. o ile nie zostały one już zarezerwowane przez Użytkowników / Zamawiających.

9.       Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu wstęp do obiektu zgodnie z dokonanym Zamówieniem. W przeciwnym razie może być zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wpłaconej kwoty powiększonej o prowizje i opłaty należne Operatorowi w związku z Zamówionymi usługami.

10.   Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym ma prawo i obowiązek w dowolnym momencie do samodzielnego zaznaczenia w Kalendarzu Rezerwacji terminów, w których oferowane przez Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym miejsca wstępu nie są dostępne dla Zamawiających.

 

 

11.   Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym odpowiada za wszelkie reklamacje Zamawiających, dotyczące jego oferty umieszczonej w Serwisie FactoryTravel.pl.

12.   Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych, jakich mogą domagać się inni Uczestnicy Serwisu  FactoryTravel.pl , w związku z nierzetelnym i niezgodnym ze stanem faktycznym wprowadzaniem i aktualizowaniem informacji oraz zdjęć zawartych w ofercie Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym.

13.   Wprowadzona oferta musi być w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowa i odzwierciedlająca stan faktyczny. Musi opisywać i pokazywać:

a)        Obiekt, jego atrakcje i zakres udostępniony do zwiedzania. Serwis  FactoryTravel.pl sugeruje zamieszczenie w ofercie minimum 5 zdjęć obiektu.

b)        Zabronione jest podawanie i publikowanie nieprawdziwych informacji i zdjęć dotyczących oferty.

14.   Miejsce wstępu w ofercie Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym, umieszczone w Serwisie  FactoryTravel.pl i zaznaczone, jako aktywne, musi być dostępne w oferowanym czasie i zakresie dla Użytkownika.

15.   Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania oferty w zakresie terminów w Serwisie  FactoryTravel.pl.

16.   Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym ma prawo w dowolnym momencie do aktywowania lub dezaktywowania miejsca noclegowego dostępnego dla  Użytkownika w Serwisie  FactoryTravel.pl.

17.   Partner wyraża Serwisowi FactoryTravel.pl, zgodę na emitowanie dokumentów uprawniających do rezerwacji i realizacji pobytu w obiekcie Partnera.

18.   Partner zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi Serwisie  FactoryTravel.pl takich samych warunków pobytu jak pozostałym gościom niekorzystającym z usług Portalu.

19.   Za usługi i produkty nieobjęte rezerwacją poprzez stronę Serwisu  FactoryTravel.pl, Użytkownik dokonuje zapłaty samodzielnie.

20.   Cena usługi dla użytkowników Serwisu  FactoryTravel.pl, nie może być wyższa od aktualnej ceny publicznej ustalonej przez Partnera.

21.   Partner zobowiązuje się do uiszczania opłat zgodnych z wybraną opcją usług:

a)      opłaty serwisowej zgodnej z aktualnym cennikiem, za umożliwienie korzystania z aplikacji e-Fabryka on-line,

b)      opłaty za opcję Premium w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za każdy miesiąc publikowania oferty w ramach usługi Premium,

c)      opłaty za polecenie obiektu w module „Planer Wycieczkowy”  w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za każdą zgłoszoną wycieczkę.

22.   Partner może udzielić Firmie rabatu na realizację działań Serwisu  FactoryTravel.pl w wysokości określonej procentowo lub kwotowo i przyjmuje do wiadomości, że Serwis FactoryTravel.pl w ramach akcji marketingowych może w całości ten rabat udostępnić Użytkownikom. Rabat zostanie uwzględniony w cenie prezentowanej na portalu Serwisu  FactoryTravel.pl

23.   Partner, w ramach prowadzonych wspólnie akcji marketingowych, może udzielać Uczestnikom dodatkowych rabatów na produkty i usługi oferowane na terenie obiektu.

24.   Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

25.   W przypadku rozwiązania umowy, Partner otrzyma zapłatę za zrealizowane rezerwacje do ostatniego dnia trwania umowy.

§8

1.        Partner zobowiązuje się do przygotowania oferty z należytą starannością i zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez Serwisu  FactoryTravel.pl.

2.        Jeżeli Partner nie ma możliwości przygotowania oferty lub nie dysponuje odpowiednimi materiałami (w szczególności graficznymi), Serwis może taką ofertę przygotować odpłatnie z udostępnionych przez Partnera materiałów lub materiałów dodatkowo zamówionych i wykonanych na ten cel .

3.        Partner ma możliwość umieszczenia oferty specjalnej w każdej chwili, poza ofertą stałą.
Warunki umieszczenia takiej oferty powinny być uzgodnione oddzielnie z osobą wyznaczoną do kontaktu z Partnerem.

4.        Żadna ze stron nie ma prawa do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków, płynących z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony umowy.

5.        Firma Factory Travel Sp. z o.o. może zmienić nazwę Portalu, jak również formę i nazwę uprawnienia uczestnika, o czym niezwłocznie poinformuje Partnera. Zmiana taka nie ma wpływu na ważność niniejszego regulaminu i na zakres jego obowiązywania.

6.        Partner ma obowiązek respektować wszystkie aktualne formy uprawnień (bilety, wejściówki, kupony rabatowe itp.) stosowane w ramach Serwisu.

7.        Firma Factory Travel Sp. z o.o. wycofując określony wzór uprawnienia niezwłocznie, poinformuje o tym Partnera. Partner od dnia otrzymania informacji nie ma obowiązku akceptacji uprawnienia wycofanego wzoru.

8.        Firma Factory Travel Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany sposobu rozliczania wraz z instrukcją rozliczania, bez konieczności pisemnej akceptacji Partnera. Firma Factory Travel Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Partnera o sposobie rozliczania oraz przesłać aktualną instrukcję.

 

§9

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1.      Użytkownik  ma prawo do korzystania z Serwisu  FactoryTravel.pl  w celu wyszukiwania i zamawiania biletów wstępu i innych usług turystyczno-rekreacyjnych zawartych w Serwisie.

2.      Zamawiający ma obowiązek podać prawdziwe dane zawarte w Koncie Użytkownika.

3.      Wszelkie reklamacje Użytkownika, związane z zamawianym biletem wstępu lub innymi usługami turystyczno–rekreacyjnymi, są rozpatrywane i wyjaśniane przez Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym.

4.      Wszelkie odszkodowania, w razie poniesionych przez Użytkownika strat związanych z dokonaniem rezerwacji, są pokrywane bezpośrednio przez Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym.

5.      Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie, rekompensata lub zwrot opłaty za dokonane rezerwacje (zakupione usługi itp.), a niezrealizowane z winy samego Użytkownika.

6.      Zamawiający ma prawo do wprowadzenia opinii o zamówionych i odwiedzonych miejscach turystycznych  lub innych usługach turystyczno-rekreacyjnych Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym.

 

§10

System opiniowania dla Użytkowników

1.    W ramach Serwisu  FactoryTravel.pl,  Użytkownikom udostępniony jest system opinii, który służy do wymiany subiektywnych opinii zamieszczanych w Serwisie  FactoryTravel.pl na temat ofert. Jeżeli Zamawiający skorzystał z oferty lub z winy Partnera realizacja Zamówienia nie doszła do skutku, Zamawiający może jednokrotnie wystawić opinię Partnerowi, a  Partner może wystawić komentarz do tej opinii. Uczestnik, który otrzymał opinię może ją jednokrotnie uzupełnić o swój komentarz.

2. Treści opinii i komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis  FactoryTravel.pl. Unieważnione opinie i komentarze, o których mowa w punkcie 6, są usuwane z Serwisu  FactoryTravel.pl.

3.    Opinie wystawiane są w skali od 0 do 5. Przy czym ocena 5 to ocena pozytywna - najwyższa, a ocena 0 najniższa. Opinia jest zawsze przyporządkowana do danej oferty Partnera. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie i komentarze.

4.    Opinie i komentarze powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

-    wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

-    danych kontaktowych podmiotów innych niż wystawiający komentarz czy odpowiedź,

-    adresów stron internetowych,

-    treści o charakterze reklamowym.

5.    Serwis  FactoryTravel.pl nie ingeruje w treść opinii i komentarzy. Serwis FactoryTravel.pl usuwa albo edytuje opinie lub komentarze, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Jednakże Serwis FactoryTravel.pl może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować opinię lub komentarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

-      opinia lub komentarz naruszają zasady określone w punkcie 4,

-      treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu opinii (pozytywny, negatywny, neutralny),

-      opinia została wystawiona przez Uczestnika, który działał z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi,

-      treść opinii lub komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista opinii i komentarzy staje się nieczytelna.

6. Wystawione opinie i komentarze wraz z ewentualnymi odpowiedziami zostaną unieważnione za zgodą obu Uczestników sporządzających opinię oferty, dotyczącą określonego Zamówienia, wyrażoną przy użyciu udostępnionych w tym celu na stosownej stronie Serwisu  FactoryTravel.pl  formularzy.

Opinie lub komentarze zostaną unieważnione, jeżeli wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez obydwu opiniujących w ciągu 45 dni od daty wystawienia opinii lub komentarza, których dotyczy wniosek. Po unieważnieniu opinii lub komentarza nie jest możliwe ponowne skomentowanie dotyczące tego samego Zamówienia. Powyższa procedura unieważniania komentarzy może być wszczęta w stosunku do komentarzy wystawionych do danego Zamówienia tylko raz.

7.    Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za pozytywne opinie.

8.    Opinię pierwszy wystawia Zamawiający po pobycie w obiekcie turystycznym, którego dotyczyło Zamówienie, w terminie 45 dni od upływu terminu zakończenia pobytu. Opinie neutralne bądź negatywne widoczne są po wystawieniu ich przez obydwie strony. Oferent może ją wystawić w ciągu 45 dni od otrzymania opinii od Zamawiającego. Jeśli tak się nie stanie w tym okresie czasu, system automatycznie ujawni opinię Zamawiającego, a Partnerowi zablokuje taką możliwość. Opinie pozytywne pojawiają się natychmiastowo.

9.    Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.

10. Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu realizacji Zamówienia po jego zakończeniu.

11. Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi Kontami (np. Kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.

 

§11

Rozliczenia z Partnerem - właścicielem lub zarządzającym obiektem turystycznym

1.  Za korzystanie z Serwisu  FactoryTravel.pl przez Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym, Serwis  FactoryTravel.pl pobiera stosowne opłaty, zgodnie z cennikiem usług Serwisu FactoryTravel.pl., których wysokość jest ustalana na podstawie zakresu usług świadczonych w ramach umowy Partnerskiej.

2.      Partner - właściciel lub zarządzający obiektem turystycznym nie otrzymuje od Serwisu  FactoryTravel.pl żadnych wynagrodzeń.

3.      Serwisu  FactoryTravel.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do cennika usług. Wprowadzone zmiany nie mogą obowiązywać wstecz. Przedłużenie korzystania z usługi według nowego cennika zostaje uznany za jego akceptację i wyrażenie zgody przez właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym na korzystanie z usług Serwisu FactoryTravel.pl zgodnie z nowym obowiązującym cennikiem.

4.    Serwisu  FactoryTravel.pl w zamian za swoje usługi pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży biletów do obiektów Partnera - właściciela lub zarządzającego obiektem turystycznym, pobiera stosowne opłaty prowizyjne uzgodnione z Partnerem. Wszelkie rozliczenia z tytułu sprzedanych biletów na rzecz Partnera, są realizowane przelewa na zdefiniowane konto Partnera, w ustalonych okresach czasu, po potrąceniu prowizji i opłat bankowych naliczanych przez instytucja zewnętrzne (Banki i zewnętrzne kanały płatności np Dotpay), zaangażowane w realizację usługi. Wysokość tych opłat jest zależna od cenników tychże instytucji zewnętrznych i sposobu płatności wybranego przez Użytkowników - osoby kupujące - dokonujące rezerwacji w obiekcie Partnera.

 

§12

Rozliczenia z Zamawiającym

1.       Za korzystanie z Serwisu  FactoryTravel.pl przez Użytkownika (Zamawiającego) Serwis  FactoryTravel.pl nie pobiera żadnych stałych opłat od Zamawiającego i jednocześnie Zamawiający nie otrzymuje od Serwisu  FactoryTravel.pl   żadnych wynagrodzeń.

2.       Jednakże usługi oferowane przez FactoryTravel.pl w ramach Serwisu są odpłatne, zgodnie z aktualnym cennikiem, znajdującym się w zakładce „Strefa Turysty” niniejszego portalu.

3.       Opłaty za korzystanie z Usług ponosi Użytkownik po zaakceptowaniu zakresu wybranej usługi i poprawności wyliczenia.

4.       Opłaty uiszczane są przez Użytkownika w formie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem Zewnętrznych Kanałów Płatności, o ile zostaną one udostępnione.

5.       W celu dokonywania opłat na rzecz Serwisu FactoryTravel.pl, Serwis może umożliwić Użytkownikom korzystanie z Zewnętrznych Kanałów Płatności. Korzystanie z Zewnętrznych Kanałów Płatności jest dobrowolne i odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach świadczenia usług danego dostawcy Zewnętrznego Kanału Płatności.

 

§13

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Serwisu  FactoryTravel.pl

1.       Serwis FactoryTravel.pl zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie Użytkownikom dostęp do panelu administracyjnego posiadanego Konta, w celu aktualizacji danych i wyboru jak też zarządzania posiadanymi usługami.

2.      Serwis  FactoryTravel.pl dokłada należytej staranności do zapewnienia jak najwyższej jakości działania systemu Serwisu  FactoryTravel.pl.

3.      Serwis  FactoryTravel.pl zobowiązuje się do utrzymywania i obsługi bezpiecznych internetowych formularzy rezerwacji, wymagających dokonania przelewu on-line lub użycia kart kredytowych.

4.      Serwis  FactoryTravel.pl dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji poprzez fizyczne i programowe zabezpieczenia serwerów, połączenia szyfrowane w Panelu zarządzającym oraz w trakcie dokonywania Zamówienia.

5.      Serwis  FactoryTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferty oraz prawdziwość opisów zawartych w ofercie.

6.      Serwis  FactoryTravel.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby w Serwisie  FactoryTravel.pl znajdowali się wyłącznie Partnerzy i Użytkownicy, którzy nie dopuszczają się nadużyć i nieścisłości w prezentowanych informacjach.

7.      Serwis  FactoryTravel.pl zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania kont Partnerów i Użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania ofert budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem.

8.      Serwis  FactoryTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu  FactoryTravel.pl wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

9.      Serwis  FactoryTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu  FactoryTravel.pl, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

10.  Serwis  FactoryTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Serwisu  FactoryTravel.pl. Serwis  FactoryTravel.pl zastrzega sobie jednak prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Serwisu  FactoryTravel.pl bądź innych Użytkowników lub osób nie będących Użytkownikami  Serwisu  FactoryTravel.pl.

11.  Serwis  FactoryTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu  FactoryTravel.pl

12.  Serwis  FactoryTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

13.  Serwis  FactoryTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników Serwisu  FactoryTravel.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Zamówień  dokonanych w Serwisie  FactoryTravel.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

14.  Serwis FactoryTravel.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: jakość, bezpieczeństwo lub legalność Zamówień, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników oraz wypłacalność Użytkowników.

15.  Serwis  FactoryTravel.pl  nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Zamówień z winy Użytkowników.

16.  Serwis  FactoryTravel.pl może usunąć ofertę z Serwisu  FactoryTravel.pl w przypadku, gdy narusza ona postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu  FactoryTravel.pl. Wskutek usunięcia oferty, oferta przestaje być dostępna w Serwisie  FactoryTravel.pl

17.  Serwis  FactoryTravel.pl może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu  FactoryTravel.pl lub w inny sposób szkodzą Serwisowi  FactoryTravel.pl, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 3. Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Serwisu  FactoryTravel.pl.

18.  Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Serwisu  FactoryTravel.pl. Serwis  FactoryTravel.pl może odmówić Użytkownikowi kolejnej Rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

19.  Serwis  FactoryTravel.pl udostępnia Użytkownikom  materiały informacyjne w formie elektronicznej, stanowiące wsparcie przy rozpowszechnianiu Serwisu  FactoryTravel.pl.

20.  Serwis FactoryTravel.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania danych Partnerów Serwisu  FactoryTravel.pl do baz innych portali turystycznych.


§14

Postępowanie reklamacyjne

1.        Użytkownik Serwisu  FactoryTravel.pl może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Serwis  FactoryTravel.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.        Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę pod jaką Użytkownik  Serwisu  FactoryTravel.pl   występuje w Serwisie  FactoryTravel.pl  oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis  FactoryTravel.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.        Serwis  FactoryTravel.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis  FactoryTravel.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację.

5.        5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika  Serwisu  FactoryTravel.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Serwis  FactoryTravel.pl   może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

 

 


§15

Prawo właściwe i spory

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.      Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Factory Travel Sp. z o.o.